Dotacje

logotypy

Zakład Rentgena i Usg Wyrobek s.j w Krakowie przygotował i zrealizował‚ w ramach Mał‚opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 projekt ,, Inwestycja w nowoczesny rezonans megnetyczny w celu polepszenia oferty przedsiębiorstwa”. Projekt wspoł‚finansowany przez Unię™ Europejską… ze ś›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie nr MRPO.02.01.01-12-1-0171-83-09. ,, Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

logotypy

Zakł‚ad Rentgena i Usg Wyrobek s.j w Krakowie przygotował‚ i zrealizował‚ w ramach Mał‚opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 projekt w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarki Regionalnej ,, Zakup nowoczesnego tomografu komputerowego Somatom Emotion marki Siemens w celu wzrostu konkurencyjnoś›ci przedsiębiorstwa na rynku usł‚ug medycznych ”. Projekt wspołfinansowany przez Unię™ Europejską ze ś›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie nr MRPO.02.01.01-12-3-0089-433-09. ,, Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

logotypy

Zakł‚ad Rentgena i Usg Wyrobek s.j w Krakowie przygotował‚ i zrealizował‚ w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 projekt ,,Wyposażenie oddziałów Zakładu Rentgena i USG Wyrobek Sp. Jawna w 2 nowoczesne tomografy komputerowe”. Projekt wspoł‚finansowany przez Unię™ Europejską ze ś›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie nr MRPO.02.01.01-12-8-0349-1271-11. ,, Fundusze Europejskie dla Maołpolski”.